FAQ's

Onderstaand een samenvatting van de vragen die ons regelmatig gesteld worden:

1. Heeft het zin om mijn vordering in te dienen bij de curator?

Ja, om meerdere redenen heeft het zin dit wel te doen. U kunt dan meteen uw BTW terug vragen bij de belastingdienst, en mocht er een batig saldo overblijven bij de afwikkeling van het faillissement dan heeft u recht op een evenredig deel van het saldo. In de praktijk is het wel zo dat er in veel gevallen geen batig saldo, zeker niet als de preferente crediteuren (zoals het UWV en de belastingdienst) hun vordering op de boedel hebben ingediend.


1. Hoe blijf ik geïnformeerd omtrent de status van mijn ingediende vordering?

U ontvangt, nadat u uw eerste vordering heeft ingediend, een email met de inloggegevens van uw persoonlijke portal waar u de voortgang kunt volgen, en gepubliceerde faillissementsverslagen kunt inzien. Bij iedere wijziging in de status ontvangt u automatisch een emailbericht.


2. Wat doet de curator met mijn ingediende vordering?

De curator zal de ontvangst aan u bevestigen en gaat vervolgens beoordelen of hij de vordering accepteert of niet. Goedgekeurde vorderingen komen op de lijst van "voorlopig erkende vorderingen".


3. Ik heb eigendomsvoorbehoud bedongen. Wat nu?

Het is belangrijk om dit aan te geven bij het indienen van de vordering. Ook als u andere vorm van zekerheid heeft bedongen (zoals pandrecht op debiteuren of bedrijfsmiddelen) is het belangrijk dit meteen te melden. Denk er wel aan dat het eigendomsvoorbehoud alleen kan worden uitgeoefend als de onbetaalde goederen nog identificeerbaar zijn. Dus als uw onbetaalde dozen vermengd in het magazijn van uw failliete klant staan met reeds betaalde dozen, dan zijn ze niet meer identificeerbaar (tenzij u ze per zending zou labelen). Of als de door u geleverde halffabrikaten verwerkt zijn in eindproducten, zijn ze ook niet meer identificeerbaar.

Denk er aan dat het belangrijk is om voor bewijsstukken te zorgen. De curator zal stukken willen zien waaruit blijkt dat eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, zoals via (ter hand gestelde) Algemene Voorwaarden.


4. Wat is het Recht van Reclame?

Het Recht van Reclame lijkt op het Eigendomsvoorbehoud maar is van toepassing op roerende zaken waarvan de koopprijs niet is betaald. Als uw debiteur in verzuim is (dus niet tijdig betaald heeft) kunt u met een beroep op het Recht van Reclame de overeenkomst laten ontbinden. Daarbij gaat natuurlijk het eigendom van het goed weer terug naar de leverancier, en deze kan nu de goederen terugvorderen.

Denk er aan dat het Recht van Reclame op een aantal manieren kan worden doorkruist, bijvoorbeeld als de goederen verwerkt zijn in een ander product, als de goederen geleverd zijn aan een andere partij en als het Recht van Reclame niet wordt uitgeoefend binnen 6 weken nadat de vordering betaald had moeten zijn.


5. Wat is het Retentierecht?

Van Rententierecht is sprake als u goederen onder u heeft die aan de failliete debiteur toebehoren, en waarmee u uw vordering zou kunnen verrekenen. Dus stel dat u een garagebedrijf heeft, en een auto van uw debiteur staat in de garage voor een reparatie, dan kunt u met een beroep op het Recht van Retentie de auto gebruiken om uw openstaande facturen te voldoen. Indien de curator de openstaande facturen uit de boedel betaald, moet u uiteraard de auto weer vrijgeven.


6. Hoe is de voorrang geregeld bij de verdeling van de boedel?

Als eerste komende de zog. "Separisten" aan bod. Dat zijn partijen die hun vordering kunnen opeisen op basis van een pand- of hypotheekovereenkomst of op basis van hun retentierecht alsof er geen faillissement is. Alleen de fiscus kan dit in bepaalde gevallen doorkruisen (bodembeslag).

Daarna komen de "Preferente schuldeisers" aan de beurt. Dat zijn de fiscus, het UWV en eventuele loonvorderingen van medewerkers, daterend van voor de faillissementsdatum.

Dan zijn er Schuldeisers met een voorrecht . Deze bijzondere schuldeisers komen eerder aan de beurt dan de concurrente schuldeisers omdat zij eigendomsvoorbehoud hebben, of omdat zij dusdanig belangrijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement dat zij 100% betaling kunnen eisen. Dit zijn de zog. dwangschuldeisers, denk daarbij aan energiemaatschappijen, de verhuurder etc.

Voor Concurrente schuldeisers zit er niet veel anders op dan te wachten of er middelen overschieten nadat alle andere soorten van crediteuren aan de beurt zijn geweest. De praktijk leert helaas dat er in veel gevallen geen saldo meer te verdelen valt als de partijen met een hogere rangorde betaald zijn.

Boedel crediteuren zijn schuldeisers met een vordering op de boedel, dus een vordering die onstaan is na de datum van het faillissement. Een boedelcrediteur kan zonder meer aanspraak maken op betaling van zijn vordering. De curator zelf is een van de boedelcrediteuren, wegens de uren die hij besteed heeft aan het faillissement.


7. Wat kan ik doen als de curator mijn vordering betwist?

Neem in dat geval contact met ons op. Wij beschikken over een netwerk van insolventiespecialisten die u verder kunnen adviseren.